Selvevaluering 

SELVEVALUERING SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE 2021-2023

Sociale mursten, individuel trivsel og kompetenceudvikling.

​Formål: Hvordan kan de fysiske rammer understøtte trivsel, individuel udvikling og kompetenceudvikling på SRE? Hvordan kan vi i evalueringen dokumentere om fysiske rammer og foranstaltninger understøtter formålet?

​Evalueringen er bygget op over tre strategiske målsætninger 1. øge elevernes individuelle trivsel 2. styrke elevernes sociale relationer 3. understøtte elevernes kompetenceudvikling

​Værdigrundlag, værdier og vision:​​

Værdigrundlag

Det er vores grundsyn, at alle mennesker er lige værdifulde og skal behandles ligeværdigt.

Alle skal have mulighed for at udvikle sig og har ret og pligt til at tage del i samfundet efter evne.

Mål

Vores mål er at drive undervisning og samvær for elever med særlige

læringsforudsætninger.

Vi har et humanistisk livssyn, og vil via dannelse, opdragelse, omsorg, undervisning og samarbejde på efterskolen skabe det rum, der gør, at den enkelte i øjenhøjde kan undersøge sin egen sårbarhed, og udvikle de kompetencer, der gør, at de stopklodser som livet præsenterer én for, trods usikkerhed bliver overvindelige og kilde til ny glæde og udvikling.

Målet kan således beskrives i følgende overskrifter:

 • at forøge den enkelte elevs viden og erfaringer, både personligt og fagligt.
 • at udvikle selvstændighed, selvtillid og selvværd.
 • at udvikle ansvarlighed over for sig selv og andre.
 • at eleven forholder sig til sin egen fremtid.
 • at eleven oplever succes, ved at gennemføre et eller flere skoleår.

Vision

 • ​Ved en vision forstår vi et billede af en ønsket fremtid: Inden for synsvidde, men uden for rækkevidde. Med en vision for Sofie Rifbjerg Efterskole ønsker vi at alle – elever, medarbejdere, bestyrelse, forældre – har et tydeligt billede den fremtid, vi ønsker for vores skole. Noget fælles at navigere efter, som kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.
 • ​Sofie Rifbjerg Efterskole vil være blandt Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling.
 • ​Vi sætter eleven i centrum, finder potentialet og skaber tydelige resultater. Vi ved hvad vi kan, og ikke kan.
 • ​Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber gode rammer og relationer hele døgnet. Vi bruger hinandens unikke kompetencer og faglighed. Vi sikrer elevens trivsel og faglighed

VÆRDIER
PROFESSIONALISME
– Tydelighed. Handling. Fælles besluttet pædagogisk værktøjskasse. Velforberedt. Grundighed. Faglighed. Fokuseret og løbende evaluerende. Punktlig. Kompetent.

TRIVSEL

– Tillid. Taler med hinanden ikke om hinanden. Samarbejde. Kommunikation: god videndeling og nærværende samtaler. Tryghed. Lyst, energi, smil. Anerkendelse.

VISIONSUNDERSTØTTENDE
Vi gør os umage. Vi er ansvarlige. Vi gør hvad vi siger. Troværdige. Vi skaber udvikling og livsduelighed. Vi er gode eksempler og rollemodeller.

 • ​Vi vil være en efterskole for nutiden. Vi vil i de frie skolers tradition give vore elever personlige, sociale og faglige forudsætninger for at træffe deres egne valg i det samfundsfællesskab, de skal leve i.
 • ​Vi har et humanistisk livssyn, og tror på at opdragelse, omsorg, pasning og undervisning i skole, institution og hjem, naturligvis har det mål at skabe det rum, der gør, at den enkelte i øjenhøjde kan undersøge sin egen sårbarhed, og udvikle de kompetencer, der gør, at de stopklodser som livet præsenterer en for, trods usikkerhed bliver overvindelige og kilde til ny glæde og udvikling.
 • ​Vi har det som en fælles ambition, til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens skole for livet i praksis indeholder og kræver. Den stadige udforskning og udvikling er en del af vores vision, pædagogik og profil.
 • ​At være elev og medarbejder på Sofie Rifbjerg Efterskole skal udvikle mennesker personligt, socialt og fagligt.

Sociale mursten

Baggrund: I forbindelse med en ansøgning om Fondsmidler fra Den A.P. Møllerske støttefond- sociale mursten blev der udarbejdet en baselinerapport. Denne udgør før-elementet i en før-efter evaluering af skolens nye spisesal og bevægelsessal. Rapporten er en datarapport, som beskriver status før byggeriet på en række udvalgte parametre, som alle på forskellig vis forventes at kunne belyse og dokumentere effekten af det nye byggeri på skolens sociale og pædagogiske arbejde med eleverne. Det er således ikke effekten af det pædagogiske og sociale arbejde, men de fysiske rammers understøttende effekt på dette, som er genstand for evalueringen i baseline og effektmåling.

​I forlængelse af forarbejdet med det kommende byggeri er der skabt ny viden og opmærksomhed på hvordan de fysiske rammer kan have en effekt på trivsel, sociale relationer og kompetenceudvikling. Ikke alene i de nye rum, men ligeledes i de eksisterende bygninger, herunder undervisningslokaler.

Der arbejdes løbende på at optimere de fysiske rammer og skabe rum i rum, samt mulighed for at eleverne kan finde steder, som inviterer til sociale fællesskaber og mulighed for at skabe tryghed. Der igennem er det forventningen, at effekten heraf vil kunne være med til at understøtte elevernes kompetenceudvikling.

Metode:

Via i Baseline og effektmålingsnotat, evalueres der inden byggeriet påbegyndes og igen 2 år efter ibrugtagning. Lærere og elever er inddraget i evalueringsarbejdet.

​I forbindelse med evaluering af undervisningen, inddrages de fysiske rammer ligeledes. I undervisningsmiljøevalueringen indarbejdes spørgsmål der vedrører de fysiske rammers betydning for den enkelte elev.​

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner