Undervisningsmiljøvurdering 2017

Redegørelse for fremgangsmåde

Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering på Sofie Rifbjerg Efterskole tager afsæt i elevholdet 2016/17 og blev afviklet i januar 2017.

Formålet er at kortlægge undervisningsmiljøet både hvad angår det fysiske, psykiske og æstetiske miljø og med baggrund i dette at udarbejde en handleplan til forbedring af de områder, der måtte trænge til dette. Når man arbejder med undervisningsmiljøvurdering på en efterskole, er det vigtigt at huske, at der på en efterskole finder læring sted i døgnets 24 timer i en kombination mellem samvær og undervisning. Vi tillader os derfor at betragte en undervisningsmiljøvurdering på en efterskole som en vurdering, der skal omfatte hele skolens læringsmiljø.

Endelig skal man ved både udarbejdelse og læsning af skolens undervisningsmiljøvurdering være opmærksom på, at Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige behov. Et af de områder, vores elever har svært ved, er at isolere øjeblikkelige personlige følelser fra en helhedsopfattelse. Det kan derfor være nødvendigt at tolke på elevernes besvarelser og ønsker. Dette betyder dog ikke, at vi ikke anerkender vores elevers opfattelser og følelser som ægte og vigtige for undervisningsmiljøet.

Eleverne har ved udfyldelsen af skemaerne haft mulighed for at få hjælp til at læse og forstå spørgeskemaerne.

Spørgeskema og resultat i PDF

Konklusion på undersøgelse

Overordnet set udtrykker eleverne en stor tilfredshed med skolen, og eleverne er trygge ved de voksne på skolen. Eleverne føler sig taget alvorligt, og føler at der er plads til dem og deres behov på skolen.

Eleverne har det i overvejende grad godt med hinanden. Undersøgelsen viser dog, at selvom eleverne er blevet bedre til at tale pænt til hinanden, er der stadig noget at arbejde med for 10 pct af eleverne.

Det fremgår dog af undersøgelsen, at skolens arbejde mod mobning ikke er tilstrækkeligt. For stor en del af eleverne har enten selv været udsat for mobning på skolen, eller har oplevet at andre elever er blevet udsat for mobning. Ca hver 4. elev mener, at de på et eller andet tidspunkt har været med til at mobbe. 15 pct af eleverne mener desuden, at lærerne ikke gør nok for at stoppe mobning.

Elevernes oplevelse af forholdet til lærerne er i overvejende grad positivt. Det styrkede relationsarbejde har tydeligvis båret frugt og viser, at det fortsat er vigtigt, at bevare fokus på dette område. Besvarelserne er dog præget af mange ”ved ikke” svar.

Elevernes måde at tiltale hinanden og sproget generelt mellem elev og lærer har været et indsatsområde på skolen i længere tid. Det er positivt at se, at eleverne generelt oplever at sproget på skolen er pænt.

Eleverne er i overvejende grad tilfredse med undervisningen. Vi vurderer selv, at det er godt, at så mange af vores elever oplever, at undervisningen giver udbytte, og at de føler sig respekteret af lærerne. Mange af vores elever har før deres ophold på Sofie Rifbjerg Efterskole haft mange skolemæssigt dårlige oplevelser, hvilket gør, at deres normale tilgang til undervisning og pædagoisk personale/lærere bestemt ikke er positivt. Dette sætter undersøgelsens resultat i relief. Igen er besvarelserne præget af mange ”ved ikke” svar. Dette giver anledning til at overveje, om ikke netop ”ved ikke” kolonnen skal udelades ved næste undervisningsmiljøvurdering, da eleverne derved tvinges til at tage stilling.

Eleverne er i overvejende grad tilfredse med skolens fysiske rammer, men undersøgelsen giver også belæg for, at der er plads til forbedringer på dette område. Eleverne giver bl.a udtryk for, at der mangler områder hvor man kan være i fred og ro. En del elever er ligeledes utilfredse med rengøringen på toiletterne. Det er eleverne selv, som gør rent på egne toiletter.

Handleplan

Generelt giver undersøgelsens mange ”ved ikke” svar anledning til at konkludere, at vi ved næste undervisningsmiljøvurdering skal bruge mere tid på undersøgelsen, evt en emnedag om trivsel og miljø.

Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at vi på skolen må arbejde videre, – og mere intenst mod mobning. Det er vigtigt i en undersøgelse som denne at sikre sig, at eleverne alle kender forskel på mobning og drillerier, og at eleverne kender skolens mobbepolitik. der vil fortsat blive arbejdet med emnet i faget Livskundskab og generelt i skolens hverdag. Elevrådet vil også blive inddraget i arbejdet.

Omkring skolens fysiske rammer vil skolens elevråd blive inddraget i arbejdet. Det skal dog bemærkes, at skolen har til huse i nogle ældre folkeskolebygninger, og at der løbende bliver forbedret på de fysiske rammer.