Optagelsesprocedure 

REGLER OG VILKÅR

Optagelsesprocedure

Efter besøg og samtale på skolen, sender I ansøgning om optagelse sammen med udtalelser fra skole, PPR og andet vedr. eleven. Skolen vurderer optagelse af eleven. Når optagelsen er besluttet, sender skolen derefter skolekontrakt til forældre og anmoder i brev om betaling af indmeldelsesgebyr og depositum. Først når skolekontrakten er modtaget retur i underskrevet stand, og indmeldelsesgebyr samt depositum er modtaget, er der reserveret plads til eleven på det ønskede skoleophold.

 

Elevbetaling (Skolepenge)

Elevbetalingen udgør kr. 2.850 pr. uge for skoleåret 2023/2024. Et skoleår er 42 uger i alt.

Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger, ydes der ingen elevstøtte, hvorfor man i dette tilfælde selv må betale det fulde beløb. Elevstøtte for elever over 18 år er skattepligtigt for eleven.

 

Forfald af skolepenge:

Skolepengene falder i 10 rater, hvoraf første rate er til betaling juli 2023 og sidste rate er til betaling april 2024.

 

Indmeldelsesgebyr

Samtidig med fremsendelse af Skolekontrakten i underskrevet stand, fremsender forældre et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret udgør kr. 1.800. og dækker et administrationsgebyr, buskørsel t/r Nr. Alslev ved hjemmeweekender samt profilbeklædning. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

OBS!

Ved opstart efter uge 42 i et skoleår, vil indmeldelsesgebyret blive hævet med kr. 5.000. Det samlede beløb vil således være på kr. 6.800. Beløbet der bliver opkrævet, går til introforløb af den nye elev. Dette med henblik på, at han/hun kan få en rolig opstart. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

 

Depositum

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til Skolekontrakten skal der indbetales et depositum til skolen. Depositummet udgør kr. 2.750 (+ kr. 250 i nøgledepositum), i alt kr. 3.000, som skal indbetales senest 10 dage efter at skolekontrakten er underskrevet. Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt, anses ansøgningen/skolekontrakten som bortfaldet.

Depositum tilbagebetales efter afsluttet skoleophold efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, gebyrer, udlæg, skadeserstatninger m.v..

I løbet af skoleåret skal der til stadighed stå kr. 3.000 på depositumskontoen. Dvs. hvis der f.eks. er købt hjemrejsebillet til eleven, skal I som indbetaler sørge for at fylde kontoen op løbende. Skolen vil give Jer besked, når det er tid til opfyldning.

Få oplysninger om ledige pladser her

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner