MISBRUGSPOLITIK

Formål:

Formålet er at sikre, at gældende lovgivning på området overholdes, og at misbrug af en hver art påtales og sanktioneres, således at elever hjælpes ud af deres misbrug og gennemfører deres skoleophold.

Det påhviler derfor alle ansatte, elever og kursister på skolen, aktivt at handle, hvis de får kendskab til, at personer overtræder denne politik.

Misbrug indebærer en stor sundhedsrisiko og øget risiko for:

➢ svigtende koncentrationsevne / indlæring
➢ afhængighed såvel fysisk og psykisk
➢ økonomiske problemer
➢ dårlig livskvalitet
➢ risiko for arbejdsskader

Misbrugspolitikken omfatter følgende områder:

 • Rygning
 • Euforiserende stoffer
 • Alkohol
 • Dopingstoffer
 • Ludomani (spil)
 • Alle former for rygning, er forbudt på skolens område (tobak, E-cigaretter, canabis, m.m.)
 • Det er forbudt at være påvirket, indtage, besidde, sælge og videregive euforiserende stoffer eller dopingpræparater, på skolens område.
 • Det er forbudt at være påvirket af, eller indtage alkohol på skolens område.
 • Ved overtrædelser informeres forældre, kommune ,UU og evt. andre relevante aktører, således, at den unge kan få den nødvendige hjælp og støtte.
 • Ludomani, overdrevent spil af enhver art, som kan medføre økonomiske eller uddannelsesmæssige problemer, accepteres ikke. Hvis misbrug konstateres, iværksættes støtteforanstaltninger, for at afhjælpe misbruget.
 • Spil på nettet. Det er ikke tilladt, at spille om penge fra skolens computere. Ved overtrædelse gives advarsel og netadgangen lukket 1 uge. Ved gentagne advarsler kan udskoling komme på tale.
 • Kortspil: Kortspil om penge er ikke tilladt på skolen. Hvis dette konstateres, vil der blive givet en advarsel. Ved gentagne advarsler kan udskoling komme på tale.

Studieture og ekskursioner:

Skolens regler gælder også i forbindelse med ekskursioner og studieture.

Forebyggelse:

Skolen satser på forebyggelse, og har fokus på følgende indsatser:

 • Rettidig reaktion fra medarbejderne
 • Oplysning om risiko ved misbrug
 • Udarbejdelse af symptomoversigt til medarbejderne
 • Tidligt tilbud om støtte og hjælp til afvænning
 • Samarbejde med aktører på forebyggelsesområdet
 • Samtale med skolen rygekonsulenter

Livskundskabs undervisningen indeholder hvert år emner om misbrug. Kontaktlærer og familieteams etablerer hvert år en informationskampagne, med det formål at opfange faresignaler på et tidligt tidspunkt, så vi rettidigt kan sætte ind med effektive støtteforanstaltninger.

Reaktion:

Når det konstateres, at en elev overtræder skolens leveregler på disse områder, skal overtrædelsens karakter altid vurderes og sanktion bestemmes. Dette gøres af kontaktlærer, familieteam og forstander i fællesskab. Det er kontaktlæreren og forstanderen, som træffer og underskriver sanktionen. Forældre/værge bliver hurtigst muligt inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.​

Konsekvenser:

Konsekvensen af at overtræde skolens misbrugspolitik skal altid have det formål, at hjælpe den unge ud af sit misbrug og tilbage til skoleophold og/eller, at sikre de øvrige elever og medarbejderes hverdag.

 • Alle medarbejdere, som har mistanke om at en elev overtræder skolens regler, skal konfrontere denne, med sine iagttagelser og vurdering
 • Skolen kan anvende drug test og alkotest, som stikprøve.
 • Ved bestyrket mistanke, skal der gennemføres drug eller alkotest, for at afklare mistanken og underbygge beslutningsgrundlaget.
 • Ved bestyrket mistanke, skal eleven acceptere at lade sig drug- eller alkoholteste jævnligt, for at bevare retten til forsat skoleophold.

Sanktioner og støttetiltag:

Sanktioner er betinget af forseelsens karakter. Der besluttes sanktioner og evt. støtteforanstaltninger indføres i en handlingsplan, som vil gavne den unges forsatte skolegang og afslutte misbruget.

 • Der kan gives altid skriftlige advarsel.
 • Testes en elev positiv, hjemsendes denne i 5 dage, og skolen indleder sin sagsbehandling.
 • Der opstilles handlingsplan for at afvikle misbruget.
 • Elever, som testes positiv, kan tilbydes at fortsætte deres skolegang, under forudsætning af, at de påbegynder godkendt afvænningsprogram.
 • I forbindelse med rygning og spil, gives der skriftlig advarsel, samt tilbud om støtteforanstaltninger.
 • Gentagende overtrædelser, kan medføre udskoling.
 • Der kan gives skriftlig advarsel og ske tidsbestemt hjemsendelse, med efterfølgende skærpede vilkår for fortsat efterskoleskoleophold.
 • Ved væsentlig overtrædelse af skolens regler, vil der ske øjebliklig hjemsendelse og efterfølgende udskoling.
 • Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politiet. Sagens karakter afgør om hændelsen medfører advarsel eller udskoling.

Drug test og alkoholtest i som forsøg i skoleåret 2014-15

Ved målbar promille og ved positiv drug test, hjemsendes eleven i 5 dage. Kontaktlærer og forstander informeres og de igangsætter sagsbehandling. Eleven indkaldes til møde sammen med forældre, på 6. dagen.

Evaluering:

 • Ordningen evalueres første gang ultimo juni 2015
 • Antallet af henvisninger til misbrugsafvænning registreres og opgøres pr. skoleår.
 • Antallet af gennemførte drug-og alkoholtest, registreres og opgøres pr. skoleår
 • Årets forebyggende indsat evalueres ved skoleårets afslutning
 • Misbrugspolitikken evalueres og der foretages den nødvendige revision, således at politikken til en hver tid er tidssvarende, og matcher de aktuelle forhold.

Navn​

Har du prøvet at ryge eller indtage hash?​

Hvis ja. Hvornår har du sidst røget eller indtaget hash?

Er du bruger af hash eller var det første gang?

Hvis du er bruger, hvad får du ud af at ryge eller indtage hash?

Forstår du hvorfor det er uforeneligt at ryge hash hhv. drikke alkohol på en efterskole?

Er du indstillet på at tage en test, for at kunne blive på skolen?

Har du forslag til hvordan vi kan undgå at komme i sådan en situation igen?

Er der andet du vil fortælle?

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.