​KURSUS OG INDHOLDSPLAN

Kursus og indholdsplan for Sofie Rifbjerg Efterskole.

Skoleår 2021/22.

Sofie Rifbjerg Efterskole er en specialefterskole som retter sin undervisning mod elever med særlige læringsforudsætninger. Skolen er grundlagt i 1992 og har siden udviklet sin virksomhed med udgangspunkt i skolens vision, værdigrundlag, mål og pædagogisk strategi:

Vision.

Ved en vision forstår vi et billede af en ønsket fremtid: Inden for synsvidde, men uden for rækkevidde. Med en vision for Sofie Rifbjerg Efterskole ønsker vi at alle – elever, medarbejdere, bestyrelse, forældre – har et tydeligt billede den fremtid, vi ønsker for vores skole. Noget fælles at navigere efter, som kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.

Sofie Rifbjerg Efterskole vil være blandt Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling.

Vi sætter eleven i centrum, finder potentialet og skaber tydelige resultater. Vi ved, hvad vi kan og ikke kan.

Vi er stærke på fritidsdelen. Vi skaber gode rammer og relationer hele døgnet. Vi bruger hinandens unikke kompetencer og faglighed. Vi sikrer elevens trivsel og faglighed.

VÆRDIER

PROFESSIONALISME
– Tydelighed. Handling. Fælles besluttet pædagogisk værktøjskasse. Velforberedt. Grundighed. Faglighed. Fokuseret og løbende evaluerende. Punktlig. Kompetent.

TRIVSEL
– Tillid. Taler med hinanden ikke om hinanden. Samarbejde. Kommunikation: god videndeling og nærværende samtaler. Tryghed. Lyst, energi, smil. Anerkendelse.

VISIONSUNDERSTØTTENDE
– Vi gør os umage. Vi er ansvarlige. Vi gør hvad vi siger. Troværdige. Vi skaber udvikling og livsduelighed. Vi er gode eksempler og rollemodeller.

Vi vil være en efterskole for nutiden. Vi vil i de frie skolers tradition give vore elever personlige, sociale og faglige forudsætninger for at træffe deres egne valg i det samfundsfællesskab, de skal leve i.

Vi har et humanistisk livssyn, og tror på at opdragelse, omsorg, pasning og undervisning i skole, institution og hjem, naturligvis har det mål at skabe det rum, der gør, at den enkelte i øjenhøjde kan undersøge sin egen sårbarhed, og udvikle de kompetencer, der gør, at de stopklodser som livet præsenterer en for, trods usikkerhed bliver overvindelige og kilde til ny glæde og udvikling.

Vi har det som en fælles ambition, til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens skole for livet i praksis indeholder og kræver. Den stadige udforskning og udvikling er en del af vores vision, pædagogik og profil.

At være elev og medarbejder på Sofie Rifbjerg Efterskole skal udvikle mennesker personligt, socialt og fagligt.

Værdigrundlag

Det er vores grundsyn, at alle mennesker er lige værdifulde og skal behandles ligeværdigt.
Alle skal have mulighed for at udvikle sig og har ret og pligt til at tage del i samfundet efter evne.

Mål.

Vores mål er at drive undervisning og samvær for elever med særlige læringsforudsætninger. Vi har et humanistisk livssyn, og vil via dannelse, opdragelse, omsorg, undervisning og samarbejde på efterskolen skabe det rum, der gør, at den enkelte trives og udvikler sig mest muligt.

Pædagogisk strategi.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang, hvor vi tror på, at den enkelte gør sit bedste. Vi er nysgerrige på hvilke justeringer, foranstaltninger eller tilpasninger, der kan være katalysator for at skabe trivsel og udvikling. Vi sætter tilpasse udfordringer for eleverne, som muliggør udvikling og succesoplevelser. Vi arbejder for at skabe rammer og struktur der skaber forudsigelighed, og ændre strukturen i perioder, for at udfordre robusthed og fleksibilitet. Relations arbejde er en integreret og naturlig del af vores hverdag.

Sofie Rifbjerg Efterskole tilbyder i skoleåret 2021 – 2022 et alment kursus. Det starter onsdag den 11. august 2021 og slutter lørdag den 25. juni 2022.
Kurset er tilrettelagt for elever med særlige læringsforudsætninger. En del elever er diagnosticeret inden for autismespektret, mens andre har en AD(H)D diagnose, har generelle indlæringsvanskeligheder eller andre udfordringer, der sent udviklede elever og elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
Formålet med undervisningen er at give den enkelte elev optimale muligheder ud fra egne evner for at kunne udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Gennem de rammer som efterskoleopholdet tilbyder og de erfaringer som eleverne oparbejder at skabe større selvtillid samt en aktiv medleven i et demokratisk samfund. Dette tilsammen er det vi forstår ved livs – og folkelig oplysning. For eleverne betyder det større livskvalitet og – indhold.
Kurset er på 42 uger. Der undervises i almene skolefag samt linjefag som er musik, design/kunst, IT og robotteknologi, værksted/træ og metal/motor, medborgerskab, livskundskab, idræt, wellness, natur og ridning. Derudover mange valgfag.
Skolen står mål med folkeskolens mål ved at inddele eleverne ud fra deres opnåede niveau i boglige fag samt ved at perspektivere undervisningen i linje- og valgfag med samfund, historie og naturvidenskab.
Alle fag, pædagogisk tilrettelagt samvær, ekskursioner og emnedage beskrives i indholdsplanen.

Undervisningen foregår i ugens fem dage i tidsrummet:

Mandag 8.05 – 15.00
Tirsdag 8.05 – 15.00
Onsdag 8.05 – 14.30
Torsdag 8.05 – 15.00
Fredag 8.05 – 14.30

Pædagogisk tilrettelagt samvær:

Mandag 7.30 – 8.05 og 15.00 – 22.30
Tirsdag 7.30 – 8.05 og 15.00 – 22.30
Onsdag 7.30 – 8.05 og 14.30 – 22.30
Torsdag 7.30 – 8.05 og 15.00 – 22.30
Fredag 7.30 – 8.05

Derudover er der mulighed for at deltage i lektiecafe to af ugens fire hverdagsaftener.

Spisepauser:

Der er tre hovedmåltider og tre mellemmåltider i løbet af dagen. Morgenmad kl.7.30 – 8.05. Formiddagsservering kl. 9.45. Frokost: kl.11.30 -12.30. Eftermiddagsservering kl.15.15. Aftensmad kl.17.30 og aftenservering kl.20.30

Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner i dette skoleår:

16.09.21 – 17.09.21 Introduktions tur i elevernes teams
12.10.21 – 15.10.21 Studierejse
09.05.22 – 12.05.22 lejrtur.

Lovens hovedsigte som er: Livsoplysning, folkeligoplysning og demokratisk dannelse tilbyder/praktiserer vi både når det drejer sig om undervisning og samvær.

Livsoplysning:

Livsoplysning gives til eleverne gennem emner og problemstillinger af menneskelig og eksistentiel karakter. Emner som anskuer muligheder, rettigheder, betingelser og konsekvenser som er for både den enkelte, for grupper og for et samfund. Emner er klima, religion, samfund, livsvilkår, medborgerskab mv. Disse områder praktiseres i undervisningen samt ved teamsamlinger og aftenarrangementer f.eks. omkring omgangsformer og medmenneskelig handlinger. Livsoplysning foregår i den daglige omgang med eleverne, hvor vi fælles forholder os til det at være mennesker i medmenneskelige relationer.

Folkelig oplysning:

Hvordan agerer vi et moderne samfund? Vi er del af forskellige fællesskaber, familie, ven, kollega, forbruger og borger. Vi fokuserer på den enkeltes rolle i forskellige de sammenhænge vi som individer indgår i. Vi arbejder med det gode liv, den gode tone og den gode kost, det gode samvær.

Demokratisk dannelse:

Vi træner eleverne i hvordan vi alle bliver hørt og får mulighed for at ytre sig om sine egne holdninger. De demokratiske principper, der gælder i vores samfund øves og praktiseres i dagligdagen, i undervisningen og i fritiden ved at eleverne får muligheden for medindflydelse og – forpligtelsen til at rette sig og indordne sig under de beslutninger som vi fælles har besluttet i både undervisning og samvær. Herunder arbejde og udvikling af elevråd.

Pædagogisk tilrettelagt samvær/ kostskolelivet.

Eleverne støttes i at deltage i fælles aktiviteter og samvær, på den måde skaber vi en fællesskabsfølelse og den personlige sociale udvikling styrkes.
Eleverne støttes i selv at tage initiativer til aktiviteter i fritiden, hvilket styrker både den personlige og sociale udvikling.

Målet.

At den enkelte elev oplever glæden ved at deltage i fælles aktiviteter, og derved motiveres til fremover at opsøge fritidsaktiviteter. At den enkelte elev styrkes i at kunne deltage i fællesaktiviteter og samvær, hvor forståelsen for de demokratiske spilleregler er en naturlig nødvendighed.

Det praktiserer vi ved aktiviteter på og i skolens mange værksteder: musik-, wellness-, træ og metal-, designværksted, IT m.m. Vi spiller spil og ser film sammen, vi spiller computer, kort og brætspil, vi spiller fodbold, deltager i løb mv. Vi tager på fælles cykel og gåture og har div. arrangementer f.eks. koncerter, fester, foredrag, fodboldturnering, diskotek, fællesspisning mv.
Vagtlærere og eller elever kan komme med forslag til aktiviteter eller samvær. Eleverne kan efter ønske deltage i aktiviteten, men opfordres altid af lærerne. Visse arrangementer er på forhånd fastlagt og hvor eleverne skal deltage sammen med personale, forældre og evt. andre.

Vejledning til videre uddannelse.

Formålet med vejledningen er, at eleverne, med hjælp fra skolens vejledere, vil blive i stand til, så selvstændigt som muligt, at vælge sig ind på en uddannelse eller et arbejdsområde efter afsluttet ophold på Sofie Rifbjerg Efterskole. Vejledningen foretages i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, uu-vejledere m.fl.

Målet er, at alle elever på Sofie Rifbjerg Efterskole skal have dannet sig et indtryk af de muligheder, der foreligger vedr. erhvervs- uddannelsesområdet, personlige, faglige og sociale ressourcer taget i betragtning, samt at alle elever er afklarede og tilmeldt deres videre uddannelse 15. marts ellers senest 30. juni inden skoleårets afslutning.
Alle eleverne indkaldes til gruppevejledning m.h.p. vejledningsstrukturen, samt en opridsning af de muligheder, der er tilgængelige for dem. Vejledningen vil have karakter af undervisning fra vejleder til elev, samt selvstændigt arbejde med brochurer og internetsøgning på relevante hjemmesider.

Forældrene til 2. års eleverne vil blive orienteret om vores vejledningsplaner til den første forældresamtale, som ligger fast den sidste lørdag i september. 1. årselever/forældre bliver spurgt og der drøftes ved forældremødet i september, hvilke muligheder og planer der er og mulige ønsker til det efterfølgende skoleår.

Efter forældremøde i september foretages den første individuelle vejledningssamtale med eleven.
Der arrangeres/indkaldes møder med forældre, uu-specialvejledere og sagsbehandlere vedrørende de fremtidige uddannelsesplaner.
Der laves aftaler om virksomhedsbesøg, praktikforløb og brobygning for elever i grupper og individuelle forløb.

Der vil være ”åben vejledning”, hvor elever og forældre kan tale med vejlederene.

Den pædagogiske virksomhed:

Lærerens pædagogiske virke på Sofie Rifbjerg Efterskole omhandler alle de situationer læreren er i direkte kontakt med eleverne. Tilsynslærerrollen er en rolle, der er meget tydelig og som indeholder stor rummellighed. Det er tilsynslærerens rolle at:


Sørge for at måltiderne forløber som de skal ifølge husorden. Alle elever skal deltage i måltider. Elever med tjanser skal forberede maden og vaske op efterfølgende. De er lærerens opgave at sørge for at alle møder op, gør som det forventes af eleverne samt vejlede og hjælpe dem.
Modtager alle telefonopkald til skolen i tilsynstiden og besvare disse efter bedste evne. Det drejer sig oftest om spørgsmål om eleverne.


Tilse syge elever og løbende vurderer behovet for pleje og evt. lægekonsultation.

Kontaktlærervirksomhed over for egne kontaktelever. Hvilket er alt fra små samtaler til akut kontakt til forældre. Nødvendig kontaktlærerfunktion over for alle andre elever på skolen. Vurdere om et omsorgsbehov kræver omgående indsats, eller om eleven er bedre tjent med at vente til elevens egen kontaktlærer møder på arbejde.


Hjælper eleverne med at iværksætte fritidsaktiviteter. Vores elever har behov for hjælp til at lave aftaler med hinanden og nogle elever har også behov for at tilsynslæreren indgår i aktiviteten.

Modtager eleverne søndag aften og sørger for en god og rolig hjemkomst til skolen.
Udover de planlagte og forventede pædagogiske aktiviteter bliver læreren involveret i mange spontant opstående situationer, som kræver en pædagogisk indsats ved sin blotte tilstedeværelse på skolen. Det forventes det, at læreren i enhver situation reagerer pædagogisk ud fra skolens pædagogiske strategi og værdier.

Undervisningen på skolens linjefag/værkstedsfag, livskundskab og valgfag, indeholder og perspektiveres af de almene fag som engelsk, fysik og kemi, samfundsfag, geografi, historie og religion. Dette gør sig også gældende i faget dansk, hvor emner fra et eller flere af disse fagområder inddrages i dansk, dog hovedsageligt samfundsfag og religion.
Dette vil kunne ses og læses i indholdsplanen for de enkelte fag.

Se indholdsplaner for samtlige fag her

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.