Kursus og indholdsplan

Kursus-og indholdsplan
Kursus og indholdsplan for Sofie Rifbjerg Efterskole.
Skoleår 2017 – 2018.

Sofie Rifbjerg Efterskole er en specialefterskole som retter sin undervisning mod elever med særlige læringsforudsætninger. Skolen er grundlagt i 1992 og har siden udviklet sin virksomhed med udgangspunkt i skolens vision, værdigrundlag, mål og pædagogisk strategi:

Vision.
Ved en vision forstår vi et billede af en ønsket fremtid: Inden for synsvidde, men uden for rækkevidde. Med en vision for Sofie Rifbjerg Efterskole ønsker vi at alle – elever, medarbejdere, bestyrelse, forældre – har et tydeligt billede den fremtid, vi ønsker for vores skole. Noget fælles at navigere efter, som kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.
Vi vil være en efterskole for nutiden. Vi vil i de frie skolers tradition give vore elever personlige, sociale og faglige forudsætninger for at træffe deres egne valg i det samfundsfællesskab, de skal leve i.
Vi har et humanistisk livssyn, og tror på at opdragelse, omsorg, pasning og undervisning i skole, institution og hjem, naturligvis har det mål at skabe det rum, der gør, at den enkelte i øjenhøjde kan undersøge sin egen sårbarhed, og udvikle de kompetencer, der gør, at de stopklodser som livet præsenterer en for, trods usikkerhed bliver overvindelige og kilde til ny glæde og udvikling.

Vi har det som en fælles ambition, til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens skole for livet i praksis indeholder og kræver. Den stadige udforskning og udvikling er en del af vores vision, pædagogik og profil.

Værdigrundlag.
Det er vores grundsyn, at alle mennesker er lige værdifulde og skal behandles ligeværdigt.
Alle skal have mulighed for at udvikle sig og har ret og pligt til at tage del i samfundet efter evne.

Mål.
Vores mål er at drive undervisning og samvær for elever med særlige læringsforudsætninger, Vi har et humanistisk livssyn, og vil via dannelse, opdragelse, omsorg, undervisning og samarbejde på efterskolen skabe det rum, der gør, at den enkelte i øjenhøjde kan undersøge sin egen sårbarhed, og udvikle de kompetencer, der gør, at de stopklodser som livet præsenterer én for, trods usikkerhed bliver overvindelige og kilde til ny glæde og udvikling.

Målet kan således beskrives i følgende overskrifter:
at forøge den enkelte elevs viden og erfaringer, både personligt og fagligt.
at udvikle selvstændighed, selvtillid og selvværd.
at udvikle ansvarlighed over for sig selv og andre.
at eleven forholder sig til sin egen fremtid.
at eleven oplever succes, ved at gennemføre et eller flere skoleår.

Pædagogisk strategi.
Vi arbejder med ”nærmeste udviklingszone” kan selv – kan med hjælp – kan ikke endnu.
Udviklingen skabes med tilknytning og krav.
Vi arbejder pædagogisk med tilknyttende relationer.
Dvs. at opøve vores evne til virkelig at se, høre og mærke elevens behov.
Her vil vi opleve behov hos eleven som er infantile.
Disse skal vi træne i at udsætte for eleven med små skridt og frustrationer. Således at infantile behov overskrides og rettes imod udviklingsbehov – nærmeste udviklingszone.

Sofie Rifbjerg Efterskole tilbyder i skoleåret 2017 – 2018 et alment kursus. Det starter søndag den 13. august 2017 og slutter lørdag den 30.juni 2018.
Kurset er tilrettelagt for elever med særlige behov. Elever inden for autisme spektret, asberger syndrom, ADHD, sent udviklede elever og elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
Formålet med undervisningen er at give den enkelte elev optimale muligheder ud fra egne evner for at kunne udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Gennem de rammer som efterskoleopholdet tilbyder og de erfaringer som eleverne oparbejder at skabe større selvtillid samt en aktiv medleven i et demokratisk samfund. Dette tilsammen er det vi forstår ved livs – og folkelig oplysning. For eleverne betyder det større livskvalitet og – indhold.

Kurset er på 42 uger. Der undervises i almene skolefag samt linjefag som er musik, krea/kunst, multimedie, værksted/træ og metal/motor, medborgerskab, styrke og konditræning, wellness, boglig linje, natur og køkken. Derudover mange valgfag.
Skolen står mål med folkeskolens formål ved at inddele eleverne ud fra deres opnåede niveau i boglige fag samt ved at perspektivere undervisningen i linje- og valgfag med samfund, historie og naturvidenskab.

Alle fag, pædagogisk tilrettelagt samvær, ekskursioner og emnedage beskrives i indholdsplanen.
Undervisningen foregår i ugens fem dage i tidsrummet:
Mandag 8.10 – 15.00
Tirsdag 8.10 – 15.00
Onsdag 8.10 – 14.30
Torsdag 8.10 – 15.00
Fredag 8.10 – 14.30

Pædagogisk tilrettelagt samvær:
Mandag 7.15 – 8.10 og 15.30 – 17.30
Tirsdag 7.15 – 8.10 og 19.30 – 21.30
Onsdag 7.15 – 8.10 og 15.30 – 16.15
Torsdag 7.15 – 8.10
Fredag 7.15 – 8.10

Derudover er der mulighed for at deltage i aftenundervisning fire af ugens fem dage.

Spisepauser:
Morgenmad 7.30 – 8.10, middag: 12.00 -13.00 ,eftermiddagsservering 15.15, aftensmad 18.00 og aftenservering 20.30

Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner i dette skoleår:
03.09.17 – 04.09.17 Introduktions tur i elevernes teams
05.02.18 – 09.02.18 Studierejse
22.05.17 – 25.05.17 Klintebjerg festival på Fyn.

Lovens hovedsigte som er: Livsoplysning, folkeligoplysning og demokratisk dannelse tilbyder/praktiserer vi både når det drejer sig om undervisning og samvær.

Livsoplysning:
Livsoplysning gives til eleverne gennem emner og problemstillinger af menneskelig og eksistentiel karakter. Emner som anskuer muligheder, rettigheder, betingelser og konsekvenser som er for både den enkelte, for grupper og for et samfund. Emner er klima, religion, samfund, livsvilkår, medborgerskab mv. Disse områder praktiseres i undervisningen samt ved morgensamlinger og aftenarrangementer f.eks. omkring omgangsformer og medmenneskelig handlinger. Livsoplysning foregår i den daglige omgang med eleverne, hvor vi fælles forholder os til det at være mennesker i medmenneskelige relationer.

Folkelig oplysning:
Hvordan agerer vi et moderne samfund? Vi er del af forskellige fællesskaber, familie, ven, kollega, forbruger og borger. Vi fokuserer på den enkeltes rolle i forskellige de sammenhænge vi som individer indgår i. Vi arbejder med det gode liv, den gode tone og den gode kost, det gode samvær.

Demokratisk dannelse:
Vi træner eleverne i hvordan vi alle bliver hørt og får mulighed for at ytre sig om sine egne holdninger. De demokratiske principper, der gælder i vores samfund øves og praktiseres i dagligdagen, i undervisningen og i fritiden ved at eleverne får muligheden for medindflydelse og – forpligtelsen til at rette sig og indordne sig under de beslutninger som vi fælles har besluttet i både undervisning og samvær. Herunder arbejde og udvikling af elevråd.

Pædagogisk tilrettelagt samvær/ kostskolelivet.
Eleverne støttes i at deltage i fælles aktiviteter og samvær, på den måde skaber vi en fællesskabsfølelse og den personlige sociale udvikling styrkes.
Eleverne støttes i selv at tage initiativer til aktiviteter i fritiden, hvilket styrker både den personlige og sociale udvikling.

Målet.
At den enkelte elev oplever glæden ved at deltage i fælles aktiviteter, og derved motiveres til fremover at opsøge fritidsaktiviteter. At den enkelte elev styrkes i at kunne deltage i fællesaktiviteter og samvær, hvor forståelsen for de demokratiske spilleregler er en naturlig nødvendighed.
Det praktiserer vi ved aktiviteter på og i skolens mange værksteder: musik-, multi-, træ og metal-, køkkenværksted, motionsrum. Vi holder café spiller spil og ser film i skolens café, vi spiller Wii og Playstation, kort og brætspil mv. Vi tager på fælles cykel og gå ture og har div. arrangementer f.eks. koncerter, fester, foredrag, dans, diskotek, fællesspisning mv.
Vagtlærere og eller elever kan komme med forslag til aktiviteter eller samvær. Eleverne kan efter ønske deltage i aktiviteten, men opfordres altid af lærerne. Visse arrangementer er på forhånd fastlagt og hvor eleverne skal deltage sammen med personale, forældre og evt. andre.

Vejledning til videre uddannelse.

Formålet med vejledningen er, at eleverne, med hjælp fra skolens vejledere, vil blive i stand til, så selvstændigt som muligt, at vælge sig ind på en uddannelse eller et arbejdsområde efter afsluttet ophold på Sofie Rifbjerg Efterskole. Vejledningen foretages i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere, uu-vejledere m.fl.
Målet er, at alle elever på Sofie Rifbjerg Efterskole skal have dannet sig et indtryk af de muligheder, der foreligger vedr. erhvervs- uddannelsesområdet, personlige, faglige og sociale ressourcer taget i betragtning, samt at alle elever er afklarede og tilmeldt deres videre uddannelse 15. marts ellers senest 30. juni inden skoleårets afslutning.

Vi har delt vejledningsarbejdet i skoleåret op i tre perioder. Vejledningen vil tage udgangspunkt i disse.
1. Periode strækker sig fra august til december.
2. Periode fra januar til primo marts
3. Periode fra marts til juni.

1. periode
Alle eleverne indkaldes til gruppevejledning m.h.p. vejledningsstrukturen, samt en opridsning af de muligheder, der er tilgængelige for dem. Vejledningen vil have karakter af undervisning fra vejleder til elev, samt selvstændigt arbejde med brochurer og internetsøgning på relevante hjemmesider.
Forældrene til 2. års eleverne vil blive orienteret om vores vejledningsplaner til den første forældresamtale, som ligger fast den sidste lørdag i september. 1. årselever/forældre bliver spurgt og der drøftes ved forældremødet i september, hvilke muligheder og planer der er og mulige ønsker til det efterfølgende skoleår.
Efter forældremøde i september foretages den første individuelle vejledningssamtale med eleven.
Der arrangeres/indkaldes møder med forældre, uu-specialvejledere og sagsbehandlere vedrørende de fremtidige uddannelsesplaner.
Der laves aftaler om virksomhedsbesøg, praktikforløb og brobygning for elever i grupper og individuelle forløb. Sidstnævnte ligger fordelt over alle perioder.

2. periode
Oso. – Obligatorisk selvvalgt opgave, gennemføres med alle elever på emne dage/uge
Individuelle besøg på de nærmere aftalte skoler, institutioner m.m. Disse besøg skal være med til at afklare den videre uddannelsesretning.
Eleven træffer sit (sine) uddannelsesvalg, der konfereres med forældre, uu-specialvejlere og sagsbehandlere.
Et ekstra møde kan være aktuelt.
Skal eleven starte på produktionsskole, sørger UU for egnethedserklæring.
Søger eleven STU, udfylder skolen et indstillingsskema til brug for visitationsudvalget i elevens kommune.
Uddannelsesplaner for alle elever underskrives af elev, forældre/værger og vejleder, og indsendes til Optagelse.dk. Deadline 15/3!
Evaluering af vores vejledningsprocedurer.

3. periode
Opfølgning på elever, der af en eller anden årsag ikke er kommet ind på valgt uddannelse.
Omvalg vil i så fald ske i tæt samarbejde med UU-specialvejledere og sagsbehandlere.
Forsat individuelle praktikforløb og gruppebesøg på skoler og virksomheder.
Evaluering af vores vejledningsprocedurer.

Den pædagogiske virksomhed:
Lærerens pædagogiske virke på Sofie Rifbjerg Efterskole omhandler alle de situationer læreren er i direkte kontakt med eleverne. Tilsynslærerrollen en rolle, der er meget tydelig og som indeholder stor rummellighed. Det er tilsynslærerens rolle at:
Sørge for at måltiderne forløber som de skal ifølge husorden. Alle elever skal deltage i måltider. Elever med tjanser skal forberede maden og vaske op efterfølgende. De er lærerens opgave at sørge for at alle møder op, gør som det forventes af eleverne samt vejlede og hjælpe dem.
Modtager alle telefonopkald til skolen i tilsynstiden og besvare disse efter bedste evne. Det drejer sig oftest om spørgsmål om eleverne.
Tilse syge elever og løbende vurderer behovet for pleje og evt. lægekonsultation.
Kontaktlærervirksomhed over for egne kontaktelever. Hvilket er alt fra små samtaler til akut kontakt til forældre. Nødvendig kontaktlærerfunktion over for alle andre elever på skolen. Vurdere om et omsorgsbehov kræver omgående indsats, eller om eleven er bedre tjent med at vente til elevens egen kontaktlærer møder på arbejde. Andre elevers kontaktlærer kan evt. kontaktes pr. telefon.
Hjælper eleverne med at iværksætte fritidsaktiviteter. Vores elever har behov for hjælp til at lave aftaler med hinanden og nogle elever har også behov for at tilsynslæreren indgår i aktiviteten.

Modtager eleverne søndag aften og sørger for en god og rolig hjemkomst til skolen.
Udover de planlagte og forventede pædagogiske aktiviteter bliver læreren involveret i mange spontant opstående situationer, som kræver en pædagogisk indsats ved sin blotte tilstedeværelse på skolen. På den ene side forventes det, at læreren i enhver situation reagerer pædagogisk ud fra skolens pædagogiske strategi. Det kan være alt fra en relativ harmløs situation med benene på bordet til mere alvorlige situationer.

På den anden side forventer eleverne, at alle lærere er til rådighed, når de viser sig på skolen. Det betyder at læreren må være indstillet på en pædagogisk indsats, uanset om man er på vej ind i sin bil eller en situation, hvor man finder det ubelejligt.
Det kræver mere tid at afvise end at imødekomme en elev. Netop en afvisning forekommer eleven urimelig, når læreren nu er fysisk tilstede på skolen.
Undervisningen på skolens linjefag/værkstedsfag, livskundskab og socialfag, indeholder og perspektiveres af de almene fag som engelsk, fysik og kemi, samfundsfag, geografi, historie og religion.

Dette gør sig også gældende i faget dansk, hvor emner fra et eller flere af disse fagområder inddrages i dansk, dog hovedsageligt samfundsfag og religion.
Dette vil kunne ses og læses i indholdsplanen for de enkelte fag.
I undervisningen arbejdes der individuelt med den enkelte elev, som i forhold til vores realkompetence projekt -fagligt, personligt og socialt arbejder frem mod sit slutmål som er ”kan selv” – set i forhold til “kan næsten”, “kan med hjælp” og “kan ikke endnu”.

Indholdsplaner for samtlige fag i PDF