ØKONOMI, REGLER OG VILKÅR

Optagelsesprocedure

Efter besøg og samtale på skolen, sender I ansøgning om optagelse sammen med udtalelser fra skole, PPR og andet vedr. eleven. Skolen vurdere optagelse af eleven. Når optagelsen er besluttet, sender skolen derefter skolekontrakt til forældre og anmoder i brev om betaling af indmeldelsesgebyr og depositum. Først når skolekontrakten er modtaget retur i underskrevet stand, og indmeldelsesgebyr samt depositum er modtaget, er der reserveret plads til eleven på det ønskede skoleophold.

Elevbetaling (Skolepenge)

Ugeprisen for skoleåret 23/24 forventes at blive 2.940 kr. Såfremt der kommer yderligere ændringer i den globale økonomiske situation, forbeholder bestyrelsen sig ret til at regulere ugeprisen frem mod skolestart.

Elevbetalingen udgør kr. 2.940 pr. uge for skoleåret 2023/2024. Et skoleår er 42 uger i alt.

Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger, ydes der ingen elevstøtte, hvorfor man i dette tilfælde selv må betale det fulde beløb. Elevstøtte for elever over 18 år er skattepligtigt for eleven.

Boundervisning (2. års elever)

Tillæg for boundervisning, udgør kr. 900 pr. uge for skoleåret 2023/2024. I tillæg for boundervisning modregnes ikke statslig elevstøtte.

Forfald af skolepenge:

Skolepengene falder i 10 rater, hvoraf første rate er til betaling juli 2023 og sidste rate er til betaling april 2024.

Indmeldelsesgebyr

Samtidig med fremsendelse af Skolekontrakten i underskrevet stand, fremsender forældre et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret udgør kr. 1.600. og dækker et administrationsgebyr, buskørsel t/r Nr. Alslev ved hjemmeweekender samt profilbeklædning. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

OBS!

Ved opstart efter uge 42 i et skoleår, vil indmeldelsesgebyret blive hævet med kr. 5.000. Det samlede beløb vil således være på kr. 6.600. Beløbet der bliver opkrævet, går til introforløb af den nye elev. Dette med henblik på, at han/hun kan få en rolig opstart. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

Depositum

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til Skolekontrakten skal der indbetales et depositum til skolen. Depositummet udgør kr. 2.750 (+ kr. 250 i nøgledepositum), i alt kr. 3.000, som skal indbetales senest 10 dage efter at skolekontrakten er underskrevet. Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt, anses ansøgningen/skolekontrakten som bortfaldet.

Depositum tilbagebetales efter afsluttet skoleophold efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, gebyrer, udlæg, skadeserstatninger m.v..

I løbet af skoleåret skal der til stadighed stå kr. 3.000 på depositumskontoen. Dvs. hvis der f.eks. er købt hjemrejsebillet til eleven, skal I som indbetaler sørge for at fylde kontoen op løbende. Skolen vil give Jer besked, når det er tid til opfyldning.

Framelding, udeblivelse, opsigelse, misligholdelse, bortvisning m.v.

Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen tidligere end 8 uger før kursusstart, tilbagebetales hele depositummet. Ved senere framelding, men inden kursusstart, vil der blive opkrævet et beløb på kr. 2.940 til hel eller delvis dækning af skolens tab.

Efterskoleopholdet kan af elev/forældre varsles afbrudt/opsagt med 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.

Misligholdelse af skolekontrakt

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden det ovenfor anførte varsel, eller hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Ved uvarslet afbrydelse, betales en afbrydelsesgebyr på kr. 11.760.

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Brug af hash og andre euforiserende stoffer samt øl og spiritus betragtes som grov misligholdelse. Det samme gælder tyveri og voldelig eller truende adfærd.

En bortvist elev skal betale afbrydelsesgebyr på kr. 11.760.

En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på skiferie med forældre) uden for skolens ferier.

Erstatning

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom. Bortset fra hændelige uheld. Da det ikke er muligt for skolen at forsikre eleven, forventer skolen at familien har en ansvars/familieforsikring som dækker eleven hvis uheldet er ude. Hvis forældre ikke har en sådan forsikring, forpligter forældre sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven.

​Følg os på Facebook:

​OPLYSNINGER

Brarupvej 2 – 12

4840 Nørre Alslev

Telefon: 54 43 21 26

Vagttelefon: 20 92 11 18

Email: kontor@sofierifbjerg.dk

sikkermail@sofierifbjerg.dk

CVR nr. 14618600

​OM SKOLEN

Sofie Rifbjerg Efterskole er en skole for unge med særlige undervisningsbehov. Det er en skole for dig, der har svært ved at følge med i undervisningen på en normal skole.Det er vores mål, at du får en positiv oplevelse af dine egne kræfter og evner, og at du har en tryg dagligdag, hvor der er vægt på din personlige udvikling og støtte.